Brandservice till industrier
i och omkring Värmland

Lokala specialister, närmare 50 års erfarenhet.
Högkvalitetsprodukter till industrier och kontor.
Kontakta oss här eller ring 0705 85 60 37

Ett uppdaterat brandsystem är livsviktigt

Tiden är den viktigaste faktorn vid alla bränder. Får man en varning i tid så kan elden släckas innan den förstör byggnader, verksamheter och skördar människoliv.

För att omedelbart upptäcka brand är det viktigt att ha ett uppdaterat brandsystem av hög kvalitet som faktiskt fungera när det gäller. Detekterings- och ljudutrustning säkerställer att ni snabbt vet var branden är och kan släcka den. Allt detta hjälper till att skydda byggnader och människorna i dem.

Krav enligt lagen

Hur vet ni att systemet fungerar? Genom att skriva serviceavtal med oss på Nygrens Brandservice kan ni säkerställa funktionerna samtidigt som ni uppfyller lagkraven som finns.

Enligt 41§ räddningstjänstlagen skall innehavare eller ägare av en fastighet eller annan anläggning anskaffa och underhålla brandskyddsutrustning.
Som arbetsgivare är man också skyldig att följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets kungörelser för brand- och utrymningssäkerhet t.ex:
– Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42
– Varselmärkning AFS 1997:11
– Blybatterier AFS 1988:4
– Första hjälpen och krisstöd AFS1999:7
– Farliga ämnen AFS 1994:2
– Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Vårt arbete i detalj

Våra servicetekniker utför bland annat följande moment:

– Brandredskap kontrolleras och servas en gång per år.
– Verkstadsgenomgång och omladdning av skumsläckare sker vart femte år. Släckaren kontrolleras invändigt och eventuellt rostig eller skadad behållare byts ut.
– Verkstadsgenomgång av pulver- och kolsyresläckare utförs vart tionde år. Då byts pulvret ut och CO2-släckarna revisionsbesiktigas och provtrycks.
– Brandposter funktionskontrolleras årligen och provtrycks vart femte år.

Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar från försäkringsbolag och myndigheter. Kontakta oss så inleder vi en diskussion om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

tjanster

Värmland i fokus, produkter i världsklass

Nygrens Brandservice kan med Dafo:s hela utbud erbjuda ett brett spektrum av produkter och tjänster